Regulamin

Regulamin

1. Strona Procesor.pl – w Regulaminie dalej zwana zamiennie stroną, serwisem, portalem lub Procesor.pl – to serwis internetowy utworzony i zarządzany przez NETSTEL Software Marcin Matusiak spółkę jawną z siedzibą w Krakowie.

2. Administrujący stroną Procesor.pl są nazywani w Regulaminie zamiennie Redakcją, Administratorami lub Twórcami.

3. Użytkownikami serwisu są jednocześnie właściciele profilów, jak i osoby niezalogowane, korzystające z Procesor.pl w dowolny sposób.

4. Regulamin formułuje zasady funkcjonowania strony oraz korzystania z niej przez użytkowników. Korzystanie z serwisu Procesor.pl – w jakiejkolwiek formie – jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu i zgodą na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

5. Publikowanie na stronie logotypów i nazw własnych – będących własnością innych podmiotów i chronionych prawem autorskim – służy jedynie ich identyfikacji. Za nielegalne wykorzystanie logotypów i nazw własnych przez użytkowników, jak również szkody z tym związane, Procesor.pl nie ponosi odpowiedzialności.

6. Własnością serwisu są wszelkie teksty i elementy identyfikacji graficznej strony udostępniane przez Administratorów, zabrania się jakiegokolwiek ich wykorzystania bez zgody Twórców. Jednocześnie Redakcja zgadza się na publikację treści pochodzących z serwisu w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, iż zostaną opatrzone źródłem/autorem tekstu w postaci nazwy serwisu: „Procesor.pl”.

7. Zabrania się użytkownikom publikowania treści łamiących polskie prawo, jak również udostępniania plików (aplikacji) niezgodnych z zapisami obowiązującego w Polsce prawa autorskiego. Nie przestrzegający tych zasad będą karani przez Administratorów sankcjami będących w ich możliwościach.

8. Administratorzy nie odpowiadają za wypowiedzi użytkowników zamieszczane w postaci komentarzy czy wpisów na forum należącym do serwisu. Niedopuszczalne jest publikowanie wulgaryzmów, reklam, przekazów stanowiących reklamę lub reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych, komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, a także dobra osób trzecich, jak również treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania ww. materiałów.

9. Użytkownicy Procesor.pl są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego i netykiety oraz zapisów polskiego prawa. Każda forma złamania tychże zasad będzie karana ograniczeniem dostępu do portalu bądź czasową lub trwałą blokadą dostępu.

10. Procesor.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i skutki korzystania z pobranych poprzez stronę aplikacji. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania oprogramowania należy kierować do jego producentów.

11. Procesor.pl udostępnia aplikacje (pliki) zgodnie z ich licencją i nie odpowiada za niezgodne z prawem dalsze ich wykorzystanie przez użytkownika.

11. Użytkownik nie jest narażony za żadne ryzyko dotyczące ochrony jego prywatności, gdyż zakładając profil na stronie nie jest zobowiązany do podawania poufnych danych, tj. nazwisko, adres i numer telefonu.

12. Redakcja portalu – korzystając z prawa do jednostronnego decydowania o zawartości własnej strony – może usuwać uznane za niepożądane treści i materiały udostępniane w serwisie przez użytkowników.

13. Twórcy serwisu mają prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2013.

PARTNERZY SERWISU: